Regulamin świadczenia usług Gabinetu Masażu "Projekt Massage" 
z siedzibą: 84-300 Lębork, ul. Legionów Polskich 12a


Drodzy Klienci, niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych w Gabinecie Masażu "Projekt Massage” z siedzibą w Lęborku. 
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Gabinetu www.masazjaponski.pl oraz do wglądu w siedzibie Gabinetu. 


I. Postanowienia ogólne

1. Gabinet Masażu "Projekt Massage"  prowadzony jest przez Izabelę Matusiewicz – Krüger prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod firmą: Izabela Matusiewicz – Krüger PROJEKT MASSAGE z siedzibą: 84-300 Lębork, ul. Legionów Polskich 12a, NIP: 841-146-48-40, REGON: 521862304.

2. Zabiegi  oferowane przez Gabinet wykonywane są przez osoby posiadające uprawnienia oraz niezbędne do tego umiejętności. 

3. Klientem Gabinetu może zostać osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą  korzystać z usług Gabinetu za zgodą przedstawicieli ustawowych — Rodziców lub opiekuna prawnego i w obecności Rodzica, lub opiekuna prawnego. 

4. W siedzibie Gabinetu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) oraz zakłócania ciszy i korzystania z usług Gabinetu przez innych Klientów. 


II. Zasady umawiania, anulowania i zmian terminu wizyty w Gabinecie

1. W Gabinecie obowiązuje zasada umawiania wizyt. Termin wizyty ustalany jest z Klientem indywidualnie w formie telefonicznej lub osobiście w siedzibie Gabinetu. 

2. W dniu poprzedzającym termin wizyty Klient otrzymuje przypomnienie w formie wiadomości tekstowej sms wraz z prośbą o potwierdzenie terminu przybycia na umówioną wizytę. 

3. W przypadku gdy Klient nie będzie mógł przybyć na umówiony zabieg, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Gabinet. O możliwość przełożenia wizyty na inny termin będzie w każdym przypadku decydował pracownik Gabinetu, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie.  

4. W przypadku gdy Klient nie będzie mógł przybyć na umówiony zabieg i nie poinformuje o tym Gabinetu, przy kolejnej umówionej wizycie zostanie obciążony dodatkową opłatą stanowiącą 25 % ceny wybranego pierwotnie zabiegu. 

5. W przypadku, gdy Klient odwoła wizytę 2 razy lub 2 razy umówi się na wizytę, której nie odwoła, a nie korzystał wcześniej z usług Gabinetu, Gabinet zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania kolejnych rezerwacji wizyt przez tego Klienta. 

6. Przed pierwszą wizytą Klient zobowiązany jest do wypełnienia tzw. Karty Klienta obejmującej m.in. dane podstawowe Klienta niezbędne do wykonania usługi, informacje dot. przyjmowanych leków, przebytych zabiegów, aktualnych i przebytych chorób.

III. Zasady zakupu i wykorzystania vouchera / karty podarunkowej

1. Vouchery / Karty podarunkowe adresowane są zarówno dla osób fizycznych jak i dla Firm. Ceny za Voucher / Kartę podarunkową dla Firm ustalane są indywidualnie i istnieje możliwość uzyskania rabatu na ich zakup. Vouchery / karty podarunkowe adresowana dla osób fizycznych nie podlegają rabatom. 

2. Termin ważności Vouchera / Karty podarunkowej wynosi 3 miesiące liczone od daty jego wystawienia. 

3. Voucher / Karta podarunkowa są imienne. Gabinet dopuszcza możliwość skorzystania z Vouchera / Karty podarunkowej przez inną osobę niż ta, która została w nim wskazana, pod warunkiem poinformowania o tym Gabinetu. 

4. W przypadku niepoinformowania Gabinetu o niemożliwości przybycia na wizytę umówioną w ramach Vouchera / Karty podarunkowej przed umówioną wizytą Voucher / Kartę podarunkową uważa się za zrealizowaną w całości.

5. W przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych, na których zaistnienie Klient nie miał wpływu, a o których niezwłocznie po ich wystąpieniu poinformował Gabinet, właściciel gabinetu może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu ważności Vouchera / Karty podarunkowej lub na zmianę terminu umówionej wizyty, na którą Klient się nie stawił.


IV. Wizyta w Gabinecie

1. Klient zobowiązany jest do punktualnego przybycia na termin umówionego zabiegu.

2. Personel Gabinetu zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu zarezerwowanego przez Klienta, lub odbywającego się w ramach Vouchera/Karty podarunkowej, w sytuacji gdy Klient stawi się na termin wizyty pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz w sytuacji gdy Klient będzie zachowywał się agresywnie, lub w sposób nieodpowiedni. W niniejszej sytuacji opłata za zabieg zostanie pobrana w całości, a Voucher / Karta podarunkowa uważana będzie za zrealizowaną w całości.

3. Po zakończeniu usługi Klient zobowiązany jest dokonać opłaty za zabieg. W przypadku realizacji Vouchera / Karty podarunkowej Klient zobowiązany jest do okazania Vouchera / Karty podarunkowej pracownikowi Gabinetu Masażu przed wykonaną usługą. 

4. Do form płatności w Gabinecie Masażu należą: gotówka, przelew (w przypadku Firm), karta płatnicza, BLIK oraz Voucher/Karta podarunkowa.


V. Inne postanowienia Regulaminu


1. Utrwalanie i wykorzystanie wizerunku Klienta oraz przetwarzanie jego danych osobowych może odbyć się jedynie po uprzednio uzyskanej zgodzie Klienta wyrażonej w formie pisemnej. 

2. Poświadczenie nieprawdy przez Klienta w Karcie Klienta wyłącza odpowiedzialność karną i cywilom za zabieg wykonany w  Gabinecie Masażu "Projekt Massage” z siedzibą w Lęborku.

3. Gabinet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta poprzez umieszczenie ich do wglądu siedzibie Gabinetu oraz na stronie internetowej www.masazjaponski.pl 

4. Wszelkie kwestie sporne / roszczenia Klienta Gabinet w pierwszej kolejności rozstrzyga w drodze mediacji, stanowiącej pozasądową, polubowną  formę rozwiązywania sporów. 


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 maja 2022 roku do jego odwołania.